rentowność

Rentowność

Rentowność to miara skuteczności działań przedsiębiorstwa. Możemy ją podwyższać poprzez inwestowanie w nakłady zarówno w duże, jak i te małe. Wyliczamy ją jako iloraz zysku do wielkości finansowej, dla której pragniemy ją wyznaczyć. Najwyższym miernikiem efektywności przedsiębiorstwa jest jego zysk, nakładem jest z kolei zainwestowany kapitał lub majątek, który został zaangażowany w celu jego osiągnięcia. Wskaźniki rentowności to jedne z najważniejszych mierników oceny dochodowości przedsiębiorstwa. Wykorzystuje się do obserwacji kierunku i tempa zmian w poszczególnych okresach działaln...
Czytaj więcej