księgowość

O Centralnym Rejestrze Faktur

Z tego, co wiadomo, Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie kolejnych instrumentów, których celem będzie bardziej precyzyjne uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce. Wstępnie mówi się o tym, że jednym z takich narzędzi do walki z różnorodnymi oszustwami podatkowymi będzie Centralny Rejestr Faktur. Centralny Rejestr Faktur prawdopodobnie będzie teleinformatycznym zbiorem danych, do którego trafiać będą wszelkie wystawione faktury. Będzie to w pewnym sensie baza danych, która ma służyć gromadzeniu informacji o dokonywanych transakcjach pomiędzy podatnikami, która z pewnością usprawni cz...
Czytaj więcej

Opodatkowanie przedsiębiorstwa

Właściciele firm często nie zdają sobie sprawy z obowiązków wynikających z prowadzenia własnej działalności. Ogrom obowiązków wynika z przepisów prawa podatkowego. W zależności od rodzaju działalności przedsiębiorcy mają do wyboru trzy formy opodatkowania: - opodatkowanie dochodu (na zasadach ogólnych lub według tzw. podatku liniowego) - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – forma opodatkowania dostępna dla wybranych rodzajów działalności - karta podatkowa – forma opodatkowania dostępna dla wybranych rodzajów działalności Przedsiębiorcy muszą wybrać odpowiednią formę opodatkowania...
Czytaj więcej

Przychody w firmie

Przychody w danej firmie stanowią wszelkie wartości bądź też korzyści należnymi lub uzyskanymi przez daną jednostkę. Jeśli chodzi o obowiązek podatkowy, bądź prowadzenie księgowości, bardzo ważną kwestią jest, aby dowiedzieć się o tym, jakie rodzaje przychodów mogą wystąpić w przedsiębiorstwach. Podstawowym rodzajem przychodów, które występują w jednostkach gospodarczych są przychody, które pochodzą ze sprzedaży produktów, towarów, usług oraz operacji finansowych. Kolejnym rodzajem przychodów są te przychody, które wiążą się z działalnością finansową, do których zalicza się przychody ze spr...
Czytaj więcej

Finansowanie działalności gospodarczej

W przedsiębiorstwie kapitał możemy podzielić na własny i obcy. Własny pochodzi od przedsiębiorstwa tj. jego wspólników, akcjonariuszy, zysku, natomiast obcy pozyskiwany jest ze źródeł poza przedsiębiorstwem. Wewnętrzne źródła finansowania: - zysk netto, - odpisy amortyzacyjne, - wpływy ze sprzedaży składników majątku, - nadwyżki środków pieniężnych, - faktoring. Zewnętrzne źródła finansowania: - kredyt bankowy, - kredyt kupiecki, - leasing, - emisja akcji, - emisja papierów dłużnych, - dotacje, - venture capital, - angel of business.
Czytaj więcej

Płatnik VAT ?

Każda nowo powstała firma przez pierwsze 2 lata działalności zwolniona jest z podatku VAT. Po upływie tego czasu obowiązek wpisu do rejestru VAT mają firmy, które w przeciągu roku generują dochód przekraczający co najmniej 200 000 złotych. Aby stać się płatnikiem podatku VAT należy złożyć formularz VAT-R. Uzyskując dany tytuł jesteś zmuszony płacić 23% podatek VAT, a więc o tyle wzrosną ceny twoich towarów bądź usług, oczywiście brutto. W celu rejestracji w VAT niezbędne jest złożenie formularza rejestracyjnego VAT-R najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia u...
Czytaj więcej

Rentowność

Rentowność to miara skuteczności działań przedsiębiorstwa. Możemy ją podwyższać poprzez inwestowanie w nakłady zarówno w duże, jak i te małe. Wyliczamy ją jako iloraz zysku do wielkości finansowej, dla której pragniemy ją wyznaczyć. Najwyższym miernikiem efektywności przedsiębiorstwa jest jego zysk, nakładem jest z kolei zainwestowany kapitał lub majątek, który został zaangażowany w celu jego osiągnięcia. Wskaźniki rentowności to jedne z najważniejszych mierników oceny dochodowości przedsiębiorstwa. Wykorzystuje się do obserwacji kierunku i tempa zmian w poszczególnych okresach działaln...
Czytaj więcej

Metoda memoriałowa i kasowa

Podatnicy rozliczający się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zobowiązani są do ewidencjonowania kosztów. Ich ujęcie w rejestrze powinno odbyć się na zasadach metody memoriałowej bądź kasowej, inaczej nazywanej też uproszczoną. Metoda memoriałowa - podstawę opodatkowania stanowi rozróżnienie na koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodem uzyskanym w danym roku obrotowym. Koszty bezpośrednie powinny zostać ujęte w ewidencji w roku, w którym został osiągnięty  przychód im odpowiadający. Koszty pośrednie należy natomiast ujmować w ewidencji zgodnie z datami wystaw...
Czytaj więcej

Jak znaleźć dobrego pracownika?

Każdy przedsiębiorca doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że dobry pracownik to prawdziwy skarb. Niestety jego zdobycie jest niezwykle trudne, ponieważ ciężko wśród ogromnej ilości osób, które ubiegają się o dane stanowisko wyłonić te najbardziej kompetentne i oddane. Jest jednak kilka czynności, które mogą pomóc Ci znaleźć dobrego pracownika. 1. Sam zajmij się procesem rekrutacji. Nie zlecaj tego zadania pracownikom, gdyż to ty najlepiej wiesz czego od danej osoby oczekujesz. 2. Przeprowadź dokładną weryfikację rekrutów. Pamiętaj, że w CV można zawrzeć wszystko, jednak informacje te nieko...
Czytaj więcej

Czym są środki trwałe?

Środki trwałe są to rzeczowe składniki majątku, które są przeznaczone do długotrwałego użytkowania, czyli ponad jeden rok. Aby dany element majątku mógł być przyjęty za środek trwały musi spełniać kilka podstawowych warunków. Musimy być wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Jego przewidywany okres użytkowania musi być dłuższy niż jeden rok. W momencie przyjęcia go do użytkowania musi być kompletny i zdatny do użytku. Do środków trwałych zalicza się przede wszystkim nieruchomości, budynki, maszyny, urządzenia, środki transportu, inwentarz żywy. Usystematyzowany...
Czytaj więcej

Definicja dowodu księgowego

Dowód księgowy – dokument potwierdzający zaistnienie zdarzenia gospodarczego, który stanowi podstawę do dokonania zapisu w prowadzonych przez firmę księgach rachunkowych. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o rachunkowości, dowód księgowy powinien cechować się: - rzetelnością, - kompletnością, - wolnością od błędów rachunkowych. Dowody księgowe dzielimy na: - zewnętrzne własne (przekazane w oryginale do kontrahenta), - zewnętrzne obce (otrzymane od kontrahentów), - wewnętrzne (dotyczące operacji prowadzonych wewnątrz firmy), - zbiorcze (rozliczające kilka dowodów źródłowych), - koryguj...
Czytaj więcej