księgowość uproszczona

Karta podatkowa

Mianem karty podatkowej określamy uproszczoną metodę wymiaru i poboru należności podatkowych bez ustalania konkretnej podstawy wymiaru podatku. Bierze ona pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności zarobkowej i ewentualnie określone kryteria. Ta forma opodatkowania przeznaczona jest dla: - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, - spółek cywilnych osób fizycznych, których działalność polega w szczególności na świadczeniu usług dla ludności, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Aby można było rozliczyć się ze świadczonych przez siebie usług w formie kart...
Czytaj więcej

Ryczałt ewidencjonowany

  Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Opiera się ona na dokonywaniu rozliczeń się z państwem na podstawie osiąganego przez firmę przychodu. Podmioty, które wybierają tą formę nie są upoważnione do pomniejszania tych opłat o koszty związane z jego uzyskaniem. By rozliczać się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego, należy złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego nie później niż 20. stycznia danego roku podatkowego. Formę tą można również zawrzeć już we wniosku rejestracyjnym CEIDG-1. Jeśli chciałbyś prowadzić rozliczenia w ko...
Czytaj więcej

Księga przychodów i rozchodów

KPiR, czyli podatkowa karta przychodów i rozchodów to dokument, który służy do ewidencji gospodarczej w księgowości uproszczonej. Zamieszcza się w niej informacje odnośnie: -przychodów firmy, -zakupu towarów handlowych i materiałów podstawowych, -koszty związane z nabywanymi dobrami, -wynagrodzenia pracownicze, -wszystkie wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.   Do prowadzenia KPiR zobowiązane są podmioty, które prowadzą działalność pozarolniczą, a jako formę opodatkowania wybrały zasady ogólne bądź też podatek liniowy. Do rozliczania się na postawie księ...
Czytaj więcej