Rentowność

Rentowność to miara skuteczności działań przedsiębiorstwa. Możemy ją podwyższać poprzez inwestowanie w nakłady zarówno w duże, jak i te małe.
Wyliczamy ją jako iloraz zysku do wielkości finansowej, dla której pragniemy ją wyznaczyć.

Najwyższym miernikiem efektywności przedsiębiorstwa jest jego zysk, nakładem jest z kolei zainwestowany kapitał lub majątek, który został zaangażowany w celu jego osiągnięcia.

Wskaźniki rentowności to jedne z najważniejszych mierników oceny dochodowości przedsiębiorstwa. Wykorzystuje się do obserwacji kierunku i tempa zmian w poszczególnych okresach działalności przedsiębiorstwa. Na ich podstawie możliwe jest także określenie kondycji dochodowej firmy.

Wyróżniamy następujące rodzaje rentowności:
-rentowność aktywów,
-rentowność kapitałów własnych,
-rentowność – zwrot z inwestycji,
-wskaźnik rentowności sprzedaży.

Poczytaj także o księgowości, prawie i finansach!