Księgowość pełna

Tytułowa pełna księgowość jest powszechnie uważana za bardzo drogą oraz skomplikowaną formę opodatkowania, ponieważ w 99% przypadków wiąże się z koniecznością zatrudnienia księgowej lub skorzystania z usług biura rachunkowego.

Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są wszystkie podmioty gospodarcze, które w roku poprzednim osiągnęły przychód przekraczający poziom 2 000 000 euro w przeliczeniu na walutę polską zgodnie z obowiązującym kursem. Jednak niezależnie od wielkości przychodu, księgi handlowe muszą być prowadzone w przypadku każdej spółki kapitałowej, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej.

Wszystkie zasady dotyczące prowadzenia ksiąg handlowych uregulowane zostały w uchwalonej Ustawie o rachunkowości.

Przedsiębiorca prowadzący w swojej firmie pełną księgowość, jest zobowiązany do:
– prowadzenia ksiąg rachunkowych, gdzie wszystkie zdarzenia ujmowane są chronologicznie i systematycznie,
– okresowego ustalania rzeczywistego stanu aktywów oraz pasywów (w drodze inwentaryzacji),
– wyceniania posiadanych aktywów oraz pasywów,
– ustalania wyniku finansowego,
– sporządzania sprawozdań finansowych,
– gromadzenia i przechowywania firmowych dowodów księgowych,
– przechowywania pozostałej dokumentacji firmowej.

W przypadku podmiotów prowadzących pełną księgowość, zasady opodatkowania podmiotów nie posiadających osobowości prawnej są takie, jak w przypadku księgowości uproszczonej – różnicą jest sposób, w jaki należy prowadzić księgi. Z kolei w przypadku osób prawnych rozliczających się na zasadach ogólnych podatek naliczany jest według stawki liniowej wynoszącej 19%.