ARTYKUŁY

Zmiany w przepisach regulujących obowiązek przechowywania dokumentów pracowniczych

Aktualne przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawców obowiązek przechowania dokumentacji pracowniczej w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem dokumentacji przez okres 50 lat. Na dokumentację tą składają się akta pracowników oraz akta związane z wypłacaniem wynagrodzenia. Akta osobowe prowadzone są oddzielnie dla każdej z zatrudnianych w firmie osób i zawierają dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie oraz związane z nawiązaniem i ustaniem stosunku pracy. Obowiązujące przepisy obligują pracodawców do przechowywania dokumentacji osobowej przez okres 50 lat od...
Czytaj więcej

Finansowanie działalności gospodarczej

W przedsiębiorstwie kapitał możemy podzielić na własny i obcy. Własny pochodzi od przedsiębiorstwa tj. jego wspólników, akcjonariuszy, zysku, natomiast obcy pozyskiwany jest ze źródeł poza przedsiębiorstwem. Wewnętrzne źródła finansowania: - zysk netto, - odpisy amortyzacyjne, - wpływy ze sprzedaży składników majątku, - nadwyżki środków pieniężnych, - faktoring. Zewnętrzne źródła finansowania: - kredyt bankowy, - kredyt kupiecki, - leasing, - emisja akcji, - emisja papierów dłużnych, - dotacje, - venture capital, - angel of business.
Czytaj więcej

Płatnik VAT ?

Każda nowo powstała firma przez pierwsze 2 lata działalności zwolniona jest z podatku VAT. Po upływie tego czasu obowiązek wpisu do rejestru VAT mają firmy, które w przeciągu roku generują dochód przekraczający co najmniej 200 000 złotych. Aby stać się płatnikiem podatku VAT należy złożyć formularz VAT-R. Uzyskując dany tytuł jesteś zmuszony płacić 23% podatek VAT, a więc o tyle wzrosną ceny twoich towarów bądź usług, oczywiście brutto. W celu rejestracji w VAT niezbędne jest złożenie formularza rejestracyjnego VAT-R najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia u...
Czytaj więcej

Rentowność

Rentowność to miara skuteczności działań przedsiębiorstwa. Możemy ją podwyższać poprzez inwestowanie w nakłady zarówno w duże, jak i te małe. Wyliczamy ją jako iloraz zysku do wielkości finansowej, dla której pragniemy ją wyznaczyć. Najwyższym miernikiem efektywności przedsiębiorstwa jest jego zysk, nakładem jest z kolei zainwestowany kapitał lub majątek, który został zaangażowany w celu jego osiągnięcia. Wskaźniki rentowności to jedne z najważniejszych mierników oceny dochodowości przedsiębiorstwa. Wykorzystuje się do obserwacji kierunku i tempa zmian w poszczególnych okresach działaln...
Czytaj więcej

Metoda memoriałowa i kasowa

Podatnicy rozliczający się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zobowiązani są do ewidencjonowania kosztów. Ich ujęcie w rejestrze powinno odbyć się na zasadach metody memoriałowej bądź kasowej, inaczej nazywanej też uproszczoną. Metoda memoriałowa - podstawę opodatkowania stanowi rozróżnienie na koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodem uzyskanym w danym roku obrotowym. Koszty bezpośrednie powinny zostać ujęte w ewidencji w roku, w którym został osiągnięty  przychód im odpowiadający. Koszty pośrednie należy natomiast ujmować w ewidencji zgodnie z datami wystaw...
Czytaj więcej

Jak znaleźć dobrego pracownika?

Każdy przedsiębiorca doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że dobry pracownik to prawdziwy skarb. Niestety jego zdobycie jest niezwykle trudne, ponieważ ciężko wśród ogromnej ilości osób, które ubiegają się o dane stanowisko wyłonić te najbardziej kompetentne i oddane. Jest jednak kilka czynności, które mogą pomóc Ci znaleźć dobrego pracownika. 1. Sam zajmij się procesem rekrutacji. Nie zlecaj tego zadania pracownikom, gdyż to ty najlepiej wiesz czego od danej osoby oczekujesz. 2. Przeprowadź dokładną weryfikację rekrutów. Pamiętaj, że w CV można zawrzeć wszystko, jednak informacje te nieko...
Czytaj więcej

Księgowość pełna

Tytułowa pełna księgowość jest powszechnie uważana za bardzo drogą oraz skomplikowaną formę opodatkowania, ponieważ w 99% przypadków wiąże się z koniecznością zatrudnienia księgowej lub skorzystania z usług biura rachunkowego. Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są wszystkie podmioty gospodarcze, które w roku poprzednim osiągnęły przychód przekraczający poziom 2 000 000 euro w przeliczeniu na walutę polską zgodnie z obowiązującym kursem. Jednak niezależnie od wielkości przychodu, księgi handlowe muszą być prowadzone w przypadku każdej spółki kapitałowej, czyli spółki z ograniczoną...
Czytaj więcej

Karta podatkowa

Mianem karty podatkowej określamy uproszczoną metodę wymiaru i poboru należności podatkowych bez ustalania konkretnej podstawy wymiaru podatku. Bierze ona pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności zarobkowej i ewentualnie określone kryteria. Ta forma opodatkowania przeznaczona jest dla: - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, - spółek cywilnych osób fizycznych, których działalność polega w szczególności na świadczeniu usług dla ludności, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Aby można było rozliczyć się ze świadczonych przez siebie usług w formie kart...
Czytaj więcej

Zalety uproszczonej księgowości

Księgowość to jeden z najważniejszych elementów każdego przedsiębiorstwa. Ma ogromne znacznie, gdyż ukazuje stan finansowy jednostki i służy rozliczeniom podatkowym. Rachunkowość w firmach może być prowadzona różnie, w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i jego obrotów. Dlatego wyróżnia się dwa rodzaje rachunkowości: pełną oraz uproszczoną Dla wielu przedsiębiorców korzystna jest możliwość wyboru uproszczonych metod rachunkowości, takich jak: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy KPiR. Zaletami stosowania takich metod jest: - prosta ewidencja księgowa, - nisk...
Czytaj więcej

Co trzeba wiedzieć o skonsolidowanym sprawozdaniu?

Przeczytaj również o lwiej spółce! *** Poza zwykłymi sprawozdaniami finansowymi składanymi przez jednostki gospodarcze czy nawet organizacje, można spotkać się z skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi. Są to takie sprawozdania, które sporządzane są przez grupy kapitałowe, czyli połączenia spółek kapitałowych w których występuje spółka dominująca oraz spółki od niej zależne. Co jeszcze poza tym trzeba o nich wiedzieć? Celem sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zamiast osobnych sprawozdań w każdej spółce zależnej jest: - umożliwienie weryfikacji pod względem czy grupa ...
Czytaj więcej