ARTYKUŁY

O Centralnym Rejestrze Faktur

Z tego, co wiadomo, Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie kolejnych instrumentów, których celem będzie bardziej precyzyjne uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce. Wstępnie mówi się o tym, że jednym z takich narzędzi do walki z różnorodnymi oszustwami podatkowymi będzie Centralny Rejestr Faktur. Centralny Rejestr Faktur prawdopodobnie będzie teleinformatycznym zbiorem danych, do którego trafiać będą wszelkie wystawione faktury. Będzie to w pewnym sensie baza danych, która ma służyć gromadzeniu informacji o dokonywanych transakcjach pomiędzy podatnikami, która z pewnością usprawni cz...
Czytaj więcej

Opodatkowanie przedsiębiorstwa

Właściciele firm często nie zdają sobie sprawy z obowiązków wynikających z prowadzenia własnej działalności. Ogrom obowiązków wynika z przepisów prawa podatkowego. W zależności od rodzaju działalności przedsiębiorcy mają do wyboru trzy formy opodatkowania: - opodatkowanie dochodu (na zasadach ogólnych lub według tzw. podatku liniowego) - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – forma opodatkowania dostępna dla wybranych rodzajów działalności - karta podatkowa – forma opodatkowania dostępna dla wybranych rodzajów działalności Przedsiębiorcy muszą wybrać odpowiednią formę opodatkowania...
Czytaj więcej

Elektroniczne sprawozdania finansowe?

Do sejmu trafił kolejny projekt zmian ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Od 2020 roku większość spraw związanych z KRS będzie można załatwić przez internet: 1. Już niebawem całkowicie odejdzie się od papierowych wniosków o wpis, które przysparzały przedsiębiorcom problemów ze względu na złożoność oraz długi czas oczekiwania na ich rozpatrzenie. Elektroniczne wnioski mają być o wiele prostsze i zawierać podpowiedzi, które ogranicza liczbę odrzucanych wniosków ze względu na błędy. 2. Od 2020 roku będzie można załatwić sprawy sądowe dotyczące toczących się postępowań także przez internet....
Czytaj więcej

Co to jest karta podatkowa?

Karta podatkowa to forma uproszczonej księgowości, która polega na opłacaniu stałej kwoty podatku, niezależnie od wartości rzeczywiście uzyskanych dochodów. Wysokość podatku uzależniona jest m.in. od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnianych pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Karta podatkowa jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla podmiotów z siedzibą ulokowaną w niewielkich miejscowościach oraz zatrudniających niewielką ilość pracowników. By móc rozliczać się na podstawie tej formy opodatkowania należy spełniać nastę...
Czytaj więcej

Skonto

Skonto to termin określający formę obniżki ceny, która może zostać uzyskania za przedterminowe uregulowanie należności. Jest on dobrowolny i stanowi kilka procent wartości od sprzedaży. Osoby sporządzające fakturę powinny zawrzeć w niej informację o przyznaniu skonta. Dokument ten musi również informować o udzielonych upustach oraz obniżkach. Termin uznania skonta to dzień, w którym zostały spełnione warunki formalne, a więc dzień w którym została dokonana przedterminowa zapłata za fakturę. Skonto może zostać rozliczone na podstawie faktury pierwotnej dokumentującej wartość udzielonego...
Czytaj więcej

Wystawianie faktury dla osoby prywatnej

Zazwyczaj w ramach potwierdzenia dokonania transakcji sprzedaży,w której udział bierze osoba prywatna dokonuje się ewidencji na kasie fiskalnej i wystawia paragon. Zdarza się jednak, ze poprosi ona o fakturę – w kilku słowach opiszemy w jaki sposób należy wystawić fakturę dla osoby prywatnej. Na wystawienie faktury przedsiębiorca ma aż 3 miesiące od kończenia miesiąca, w którym nabywca dokonał zapłaty, skorzystał z usługi lub otrzymał towar. Osoby prywatne najczęściej proszą o fakturę, ponieważ chcą na jej podstawie dokonać odliczeń lub ubiegać się o zwrot podatku. Warto jednak mieć na u...
Czytaj więcej

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Obecnie istnieje możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego w papierowej lub elektronicznej formie. Od lipca 2018 roku tradycyjne zwolnienia lekarskie przestaną funkcjonować, całkowicie zastąpią je zwolnienia elektroniczne, które znacznie usprawniają pracę lekarzy, ale także przedsiębiorców. Zatrudniając pracowników przedsiębiorcy posiadają wiele obowiązków związanych z obsługą kadrowo-płacową. Posiadając konto na Platformie Usług Elektronicznych przedsiębiorca znacznie ułatwia sobie zadanie. Dzięki temu profilowi pracodawca natychmiast otrzymuje informację o wystawieniu elektronicznego z...
Czytaj więcej

Przychody w firmie

Przychody w danej firmie stanowią wszelkie wartości bądź też korzyści należnymi lub uzyskanymi przez daną jednostkę. Jeśli chodzi o obowiązek podatkowy, bądź prowadzenie księgowości, bardzo ważną kwestią jest, aby dowiedzieć się o tym, jakie rodzaje przychodów mogą wystąpić w przedsiębiorstwach. Podstawowym rodzajem przychodów, które występują w jednostkach gospodarczych są przychody, które pochodzą ze sprzedaży produktów, towarów, usług oraz operacji finansowych. Kolejnym rodzajem przychodów są te przychody, które wiążą się z działalnością finansową, do których zalicza się przychody ze spr...
Czytaj więcej

Zmiany w przepisach regulujących obowiązek przechowywania dokumentów pracowniczych

Aktualne przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawców obowiązek przechowania dokumentacji pracowniczej w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem dokumentacji przez okres 50 lat. Na dokumentację tą składają się akta pracowników oraz akta związane z wypłacaniem wynagrodzenia. Akta osobowe prowadzone są oddzielnie dla każdej z zatrudnianych w firmie osób i zawierają dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie oraz związane z nawiązaniem i ustaniem stosunku pracy. Obowiązujące przepisy obligują pracodawców do przechowywania dokumentacji osobowej przez okres 50 lat od...
Czytaj więcej

Finansowanie działalności gospodarczej

W przedsiębiorstwie kapitał możemy podzielić na własny i obcy. Własny pochodzi od przedsiębiorstwa tj. jego wspólników, akcjonariuszy, zysku, natomiast obcy pozyskiwany jest ze źródeł poza przedsiębiorstwem. Wewnętrzne źródła finansowania: - zysk netto, - odpisy amortyzacyjne, - wpływy ze sprzedaży składników majątku, - nadwyżki środków pieniężnych, - faktoring. Zewnętrzne źródła finansowania: - kredyt bankowy, - kredyt kupiecki, - leasing, - emisja akcji, - emisja papierów dłużnych, - dotacje, - venture capital, - angel of business.
Czytaj więcej